Site Loader

Odszkodowanie – i co dalej?

Odszkodowania – temat z pozoru prosty, lecz budzący wiele kontrowersji. Jeśli w wyniku określonego zdarzenia otrzymamy decyzję o odszkodowaniu i nie chcemy się od niej odwoływać lub kierować sprawy na drogę postępowania sądowego, prawo dopuszcza inne możliwości rozwiązania sprawy w sposób nas satysfakcjonujący. Mowa tu o przysługującym na mocy art. 511 Kodeksu cywilnego odkupie odszkodowania na mocy cesji wierzytelności.

Czym jest cesja?

Wyjaśnić należy, że roszczenie z tytułu odszkodowania jest traktowane jako własność, a obowiązujące prawo stanowi, że każdy może zbyć swoją własność. Zatem cesja wierzytelności polega na przekazaniu roszczenia osobie trzeciej, która nabywa prawo do roszczenia w zamian za wynagrodzenie. W tym przypadku prawo do dochodzenia odszkodowania od ubezpieczyciela przechodzi na nabywcę wierzytelności, a dla zbywcy sprawa kończy się na tym etapie.

Rodzaje roszczeń podlegających odkupowi

Cesja może dotyczyć wyłącznie szkody rzeczowej, a co za tym idzie, tylko szkód w majątku. Szkody osobowe podlegają odmiennym regulacjom.

Pamiętać należy, że możliwa jest cesja wierzytelności w przypadku, gdy ubezpieczyciel wypłacił kwotę odszkodowania wcześniej. Jest to dopuszczalne w przypadku odszkodowania zaniżonego.

Należy pamiętać, że nie jest możliwy odkup odszkodowania po upływie 3 lat od daty wystąpienia szkody, bowiem takie roszczenie odszkodowawcze ulega przedawnieniu. Nie jest to możliwe również w sytuacji zawarcia ugody z ubezpieczycielem, gdyż ugoda świadczy o obopólnej zgodzie w kwestii szczegółów i wysokości wypłaconego świadczenia,

Zatem jeśli przysługuje nam roszczenie odszkodowawcze lecz wahamy się z podjęciem decyzji co do zasadności dochodzenia wierzytelności, względnie chcemy zasięgnąć więcej informacji na ten temat, po wpisaniu w wyszukiwarkę internetową – odszkodowania Toruń, znajdziemy wiele podmiotów zajmujących się profesjonalnie tematyką odszkodowań, jak rownież szereg przydatnych informacji w tym zakresie. Jednocześnie warto zaznajomić się  tematem, bowiem niejednokrotnie ubezpieczalnie zaniżają kwotę proponowanego odszkodowania.

Autor publikacji; Albert Oacereda