Site Loader

Prawo administracyjne cechuje się znacznym dynamizmem. Nadto dotyka wielu dziedzin życia społecznego, od kwetii prawa budowlanego, po edukację, leczenie, regulacje prawa wodnego. Jest to niezwykle obszerna gałąź prawa, którą nie sposób opisać w sposób kompleksowy w krótkim artykule. W związku z tym niniejszy wpis skupi się na nowych rozwiązaniach do których wprowadzenia przymierza się ustawodawca, z zakresu warunków przyłączenia do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej.

Zmiany

Ustawodawca postanowił narzucić odgórne wymogi dotyczące zasad i terminów wydawania warunków przyłączy. Uzasadnieniem prac nad nowelizacjami z tej gałęzi obejmującej prawo administracyjne jest przyspieszenie i usprawnienie procesu inwestycyjnego.

Sytuacja aktualna

Obecnie ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nie zawiera żadnych wytycznych dla organów administracji (https://adwokat-kaliszewski.pl/prawo-administracyjne/) w zakresie kwestii związanych z wydawaniem warunków przyłączenia do sieci wodno – kanalizacyjnych. Daje to pełną swobodę gminom do regulowania wskazanych zasad. Stan ten utrudnia przewidywalność procesu inwestycyjnego, stanowiąc znaczą barierę dla inwestorów.

Nowelizacja

Ustawodawca, uwzględniając aktualne problemy, przewiduje określenie m.in. odpowiednie terminy dla wydania warunków przyłączenia do sieci wodociągowo kanalizacyjnych obejmujących 21 dni dla domów mieszkalnych jednorodzinnych i 45 dni dla pozostałych obiektów. Nadto ustawodawca przewiduje kary administracyjne za nieterminowość w dotrzymywaniu wskazanych terminów wydawania warunków przyłączeniowych w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki, wskazując jako organ uprawniony do nałożenia kary dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody. Ustawodawca wprowadza również zakaz pobierania opłat przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne za wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci, aktualizację tych warunków, zmianę lub przeniesienie ich na inny podmiot, dokonania odbioru przyłącza, wpięcia go do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, oraz wszelkie inne zezwolenia związane z wymienionymi czynnościami. Nadto ustawodawca przewiduje wprowadzenie dwuletniego okresu ważności warunków przyłączenia do sieci, wprowadza zakaz uzależniania dokonania odbioru przyłącza od uzyskania pozwolenia na budowę czy zgłoszenia robót budowlanych, jeśli takowe nie są wymagane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  – Prawo budowlane.

Przy współpracy: https://adwokat-kaliszewski.pl/

Autor publikacji; Albert Oacereda