Site Loader

Prawo dotyczące kontynuacji działalności w razie śmierci przedsiębiorcy przez wiele lat nie odpowiadało na potrzeby rynku. Wraz ze śmiercią osoby prowadzącej firmę, znikała ona z rejestrów i kończyła byt prawny, często ze szkodą pracowników. Instytucja zarządu sukcesyjnego zmieniła tę sytuację.

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym

Prawo sukcesyjne zostało zrewolucjonizowane na mocy Ustawy z dnia 5 lip­ca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przed­siębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przed­siębiorstw (Dz. U. z 2021 r. poz. 170, da­lej „Uozs”). Ma ona na celu uregulowanie sytuacji przedsiębiorstwa po śmierci jego właściciela. Wprowadza instytucję zarządcy sukcesyjnego, który kontynuuje rolę właściciela firmy.

Jaki jest zakres działania zarządy sukcesyjnego

Art. 29 Uozs określa zakres umocowania zarządu sukcesyjnego. Zarządca ma wszelkie zdolności, które posiadał właściciel firmy. Może prowadzić czynności sądowe i pozasądowe dotyczące przedsiębiorstwa w spadku. Jeśli zarządca chce dokonać czynności, które budzą jego wątpliwości, ma obowiązek skonsultować to z właścicielami przedsiębiorstwa w spadku,

Jak powołać zarząd sukcesyjny

Zarząd sukcesyjny jest powoływany dla JDG wpisanych do Centralnej Ewi­dencji i Informacji o Działalności Go­spodarczej. Przedsiębiorca za życia wybiera osobę, która będzie kontynuował jego rolę w firmie, po jego śmierci, nawet gdy sprawy spadkowe wciąż są jeszcze w toku. Zarządcę powołuje się, składając do CEIDG oświadczenie o powołaniu zarządcy sukcesyjnego.

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym – najczęstsze pytania

Jak długo może trwać zarząd sukcesyjny

Co do zasady zarząd sukcesyjny może trwać 2 lata po śmierci przedsiębiorcy. Na mocy art. 60 Uozs może zostać przez sąd wydłużony do 5 lat, co powinno zostać uargumentowane odpowiednimi przesłankami.

Czy zarząd sukcesyjny można powołać po śmierci przedsiębiorcy

Co do zasady zarząd sukcesyjny najlepiej jest powołać przed śmiercią przedsiębiorcy, ale można to też zrobić po jego śmierci. Art. 12 Uozs stanowi, że może to zrobić: małżonek przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przed­siębiorstwie w spadku, spadko­bierca ustawowy przedsiębiorcy, któ­ry przyjął spadek, spadkobierca testamentowy przedsiębiorcy, który przyjął spadek, zapisobierca windykacyjny, który przyjął zapis windykacyjny, jeżeli zgodnie z ogło­szonym testamentem przysługuje mu udział w przedsiębiorstwie w spadku.

Wszelkie kwestie, które dotyczą instytucji zarządu sukcesyjnego, warto skonsultować z ekspertem. Adwokat toruń pomoże tu rozwiać wątpliwości.

Autor publikacji; Albert Oacereda